Keď sa počas svojho života rozhodnete, že chcete niečo odkázať svojim dedičom, môžete to zrealizovať prostredníctvom spísania poslednej vôle, ktorá sa inak nazýva aj závet, prípadne testament. V tomto dokumente sa určujú osoby, ktoré chcete, aby po vašej smrti zdedili niečo z vášho majetku alebo iného vlastníctva. Dedenie formou spísaného závetu sa od bežného dedenia na základe zákona odlišuje v tom, že pri závete môže človek uviesť okrem fyzických osôb aj osoby právnické, či dokonca štát. V tomto závete môžete taktiež uviesť presné percentuálne časti majetku, ktoré prideľujete konkrétnym osobám, či prideliť určitú vec jednému dedičovi a ďalšiu druhému. Takýmto spôsobom viete napríklad rozdeliť svojim deťom nehnuteľnosť alebo prípadne, keď ste podnikateľom a vlastníte nejaký podnik, rovnako viete každému dieťaťu určiť na zdedenie nejakú percentuálnu časť podielu z tohto podniku.

písanie testamentu

Veľmi dôležitou súčasťou takéhoto závetu je najmä dátum jeho spísania a taktiež písomný podpis závetcu, ktorý ho napísal. Pokiaľ by tieto náležitosti v závete chýbali, automaticky by sa považoval za neplatný. Samotný závet sa dá napísať vlastnoručne, ale aj iným spôsobom ako napríklad na počítači v elektronickej forme, či dosvedčením svedkov a ako notárska zápisnica.

vlastnoručné písanie

Niekedy sa môže stať, že v rámci rodinných sporov si napísanú závet rozmyslíte a budete chcieť niektorého z rodinných príslušníkov z nej vydediť. V takomto prípade môžete tento krok uskutočniť cez napísanie nového závetu alebo napísaním odvolania závetu https://ezmluva.sk/zmluvy/odvolanie-zavetu. Ak sa rozhodnete pre odvolanie závetu, dá sa na neho odvolať buď celkovo, ale aj iba v určitej časti, pričom však platí, že toto odvolanie musí obsahovať také isté náležitosti ako závet, voči ktorému sa osoba odvoláva. Inými slovami povedané, odvolanie závetu musí byť napísané v rovnakej forme ako závet, teda keď je písomný vlastnoručne napísaný, aj odvolanie by malo byť vlastnoručne napísané.